การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร Pharmacy Practice for Health & Wellness ครั้งที่ 1 เรื่อง “Towards Better Care for Common Skin Problems”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร Pharmacy Practice for Health & Wellness ครั้งที่ 1 เรื่อง “Towards Better Care for Common Skin Problems”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-011-04-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 24 เม.ย. 2565 - 06 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผิวหนังเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายโดยนอกจากบทบาทหน้าที่ในการปกป้องอวัยวะภายใน ส่งเสริมสมดุลน้ำและแร่ธาตุ และรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในช่วงปกติ ผิวหนังยังมีความสำคัญต่อสุขภาพด้านจิตใจ การมีสุขภาพผิวหนังที่ไม่ดีส่งผลให้เกิดการสูญเสียความมั่นใจในตนเอง เกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเข้าสังคม และจำกัดโอกาสการทำงาน การดูแลผิวหนังให้มีสุขภาพดีทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนจะมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองโดยการหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ แต่การเข้ารับบริการจากเภสัชกรในร้านยายังคงเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือสูง เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่าการดูแลตนเองเพียงอย่างเดียว
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของเภสัชกรให้สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังที่พบบ่อย แนวทางการประเมินอย่างเป็นระบบ และแนวทางการรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยอย่างเหมาะสม โดยมีรูปแบบเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมได้ฟื้นฟูความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ที่มีปัญหาผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้และทักษะในการบริบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยาและสถานพยาบาลทั่วไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (คุณภคพร รัตนโรจนากุล) โทร 0-2218-8266 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: CE@pharm.chula.ac.th