การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรโรคทางระบบประสาทสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรโรคทางระบบประสาทสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-008-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex
วันที่จัดการประชุม 26 -27 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศของโรพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา และโรงพยาบาลเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบประสาทและสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ พบได้ตั้งแต่ในเด็ก ผู้ใหญ่ จนกระทั่งผู้สูงอายุ โดยเฉพาะประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นโรคทางระบบประสาทที่พบมากและเป็นสาเหตุของการทุพพลภาพ เช่น โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 3 ของประเทศ โรคลมชัก โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน และโรคระบบประสาทไขสันหลัง เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคที่ต้องให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกร ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคลากรทางสาธารณสุขที่ดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นต้องทราบถึงความรู้และแนวคิดใหม่ในการรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีศูนย์ความเป็นเลิศในด้านโรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกระบบประสาท โรคระบบประสาทไขสันหลัง โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันและโรคลมชัก จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรโรคทางระบบประสาทและสมองสำหรับเภสัชกร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงความรู้และแนวทางการรักษาโรคทางระบบประสาทสำหรับเภสัชกร
2. เพื่อให้เภสัชกรทั่วประเทศนำความรู้และแนวทางการรักษาโรคทางระบบประสาทสำหรับเภสัชกร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท โดยผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด