การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Practical Points in Diarrhea & Management of GERD and role of Alginate
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Practical Points in Diarrhea & Management of GERD and role of Alginate
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-03-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 27 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคท้องเสียหรืออุจจาระร่วง เป็นโรคที่พบบ่อยมากโรคหนึ่งในร้านขายยา และเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย อีกทั้งอุบัติการณ์ในการเกิดโรคยังสูงอยู่มาก โดยโรคท้องเสียนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรคเจือปนจึงเกิดการติดเชื้อ หรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด การรับประทานอาหารที่มีรสจัด แพ้อาหารบางชนิด เป็นต้น ส่วนใหญ่อาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถหายเองภายใน 1-2 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษา และถึงแม้ท้องเสียจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง แต่อาจสร้างความทรมานให้แก่ผู้ป่วยและเป็นเรื้อรังจนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาในภายหลังได้

และโรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมาก จากการสำรวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.85% มีความเครียดและความวิตกกังวล และจำนวนผู้ที่โทรมาขอคาปรึกษากับกรมสุขภาพจิตทางสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจาก 20-40 รายในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63 เป็น 600 รายในเดือน มี.ค.63 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 630 รายในเดือน เม.ย.63 ซึ่งเมื่อเกิดความเครียด กระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือหลอดอาหารจะทางานได้น้อยลง และหลั่งกรดออกมามากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการแสบร้อนกลางอก จุกแน่นหน้าอก ซึ่ง สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พศ. 2563 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ป่วยจานวนมากที่ประสบปัญหากรดไหลย้อนจากความเครียด จะมาใช้ บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และหรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ป่วย เป็นการยกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรเภสัชกรผู้ปฏิบัติการในร้านขายยาให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดูแลให้คำปรึกษา และเลือกจ่ายยาได้ถูกต้องเหมาะสมตามอาการการดำเนินของโรค โดยปราศจากอันตรายหรืออาการข้างเคียงจากการรักษา
2.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
3.เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
โรคท้องเสีย, อุจจาระร่วง, ชนิดและสาเหตุของโรค, การรักษา, GERD guideline, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressants
วิธีสมัครการประชุม
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application