การประชุมวิชาการ
(Online) “Holistic approach on Skin Allergy (Case scenarios)”
ชื่อการประชุม (Online) “Holistic approach on Skin Allergy (Case scenarios)”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-007-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยผื่นแพ้ผิวหนัง ที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย อาการดังกล่าวต้องอาศัยการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาอาการ กำจัดสาเหตุของการเกิดโรค และป้องกันการกำเริบของอาการผื่นแพ้ผิวหนัง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Holistic approach on Skin Allergy (Case scenarios)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการผื่นแพ้ผิวหนัง สาเหตุของการเกิดโรค แนวทางการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรคแบบ holistic ศึกษาผ่าน Case Scenarios ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา โรคผื่นแพ้ผิวหนัง แบบ holistic
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้รักษาหรือป้องกันอาการของโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th