การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-005-02-2565
สถานที่จัดการประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 24 -25 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร รพ. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในระดับปฐมภูมิจนถึง ตติยภูมิ ตลอดจนเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบ service plan ซึ่งในภาคใต้คือเขต 11 และ 12
วัตถุประสงค์
1. มีการกระจายความรู้และผลงานคุณภาพ รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต11 และเขต 12
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
คำสำคัญ
Trust in healthcare, ความเชื่อมั่น, ระบบริการสุขภาพ