การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ประจำปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-002-01-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ PharMOOC คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 29 ม.ค. 2565 - 19 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ,อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางด้านชีวเภสัชศาสตร์รวมถึง พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน พยาธิวิทยา ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชีววัตถุ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ การควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ และโภชนาการและโภชนบำบัด และเทคนิคปฏิบัติการ ได้แก่ เทคนิค PCR เทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ เทคนิค Western blot เทคนิคทางจุลชีววิทยา ซึ่งมีความจำเป็นในการเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับประเทศในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือในการศึกษาวิจัยทางชีวเภสัชศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการนำความรู้ด้านชีวเภสัชศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดฝึกอบรมเรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้สนใจโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและสาธิต อบรมออนไลน์ผ่าน PharMooc@UBU ซึ่งจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจ 4 ประเด็น คือ หลักการและเทคนิคการใช้ micropipette หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง และ หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำความรู้ไปประยุกใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ความรู้ให้เข้าใจด้านหลักการและเทคนิคทางชีวเภสัชศาสตร์แก่ผู้เข้าอบรม
2) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านเทคนิควิจัยพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร
คำสำคัญ
Biopharmaceutical Training Courses
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเป็นสมาชิกPHARMOOCผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ PHARMOOC@UBU จากนั้นเลือกหัวข้องานประชุมที่ท่านสนใจ หรือสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเพิ่มเติมที่ Email: phar_conference@ubu.ac.th