การประชุมวิชาการ
การประเมินการแพ้ยา ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร และโฆษณาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
ชื่อการประชุม การประเมินการแพ้ยา ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร และโฆษณาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-004-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ประชุม online ผ่าน Zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 06 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ จำนวนประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประเมินการแพ้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อตับและไตที่พบบ่อย และโฆษณาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและเภสัชกรชุมชนมักพบประเด็นปัญหาดังกล่าว ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาเห็นความสำคัญของหัวข้อดังกล่าว จึงจัดประชุมวิชาการ เพื่อเตรียมทบทวนความรู้ให้แก่เภสัชกรชุมชนสำหรับให้บริการทางเภสัชกรรมอย่างเหมาะสมแก่ผู้มารับบริการในร้านยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนทราบวิธีการประเมินการแพ้ยา ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร และกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน แพ้ยา สมุนไพร โฆษณา