การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 22
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 22
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-2-000-001-03-2565
สถานที่จัดการประชุม on-site ที่อิมแพคเมืองทองธานี และมี online ผ่าน platform ของสถาบัน
วันที่จัดการประชุม 09 -11 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย 4000
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการประชุมวิชาการประจำปีเป็นการประชุมที่สถาบันรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย สร้างแรงจูงใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการอื่นๆ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของสถานพยาบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2565 เป็นการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8- 11 มีนาคม 2565 รูปแบบการประชุมวิชาการเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ประกอบด้วยการประชุมแบบ On ground และ online ผ่าน platform ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ COVID-19 จะปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานพยาบาลและหรือองค์กรต่างๆ ที่มีผลงานที่ดี น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
Resilience, HA Forum 22
วิธีสมัครการประชุม
เข้าเว็บไซต์ http://forumhai.com เพื่อสมัคร ค่าลงทะเบียน on-site ราคา 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน ค่าลงทะเบียน online ราคา 5,000 บาท ต่อ 1 account