การประชุมวิชาการ
การอบรม “24th Bangkok International Symposium on HIV Medicine” โดย ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
ชื่อการประชุม การอบรม “24th Bangkok International Symposium on HIV Medicine” โดย ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-001-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
วันที่จัดการประชุม 19 -21 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
วัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
คำสำคัญ
HIV