การประชุมวิชาการ
(Online) “Optimizing Migraine treatment in drugstore”
ชื่อการประชุม (Online) “Optimizing Migraine treatment in drugstore”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-082-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดส
วันที่จัดการประชุม 09 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาการปวดหัวไมเกรน เป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา ซึ่งส่งผลรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย มีความจำเป็นต้องได้รับการดูและรักษา และป้องกันปัจจัยกระตุ้นการเกิดไมเกรน การเลือกใช้ยาแก้ปวดที่เหมาะสมกับอาการและปัจจัยร่วมอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อผลการรักษาที่ดีและความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Optimizing Migraine treatment in drugstore”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลอาการปวดหัวไมเกรน ควบคุมสาเหตุและปัจจัยกระตุ้น หลักเลือกใช้ยาแก้ปวดไมเกรน ในร้านขายยา พร้อมทั้งการให้คำแนะนำการดูแลตนเองแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ และจำแนกประเภทของอาการปวดหัวไมเกรน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการดูแลรักษาผู้ป่วยไมเกรน และการควบคุมปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ แสง เสียง กลิ่น หรือรอบประจำเดือน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาไมเกรน กลไกการออกฤทธิ์และคำแนะนำในการใช้ยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th