การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation) เรื่อง Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการดูแลที่บ้าน
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation) เรื่อง Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการดูแลที่บ้าน
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-007-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 09 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะของประเทศที่กำลังต้องการวิชาชีพต่างๆในระบบสาธารณสุขเข้ามาร่วมดูแลประชาชน โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยาซึ่งเป็นที่พึ่งด่านแรกและเป็นกำลังสำคัญในการเข้าร่วมจิตอาสาเพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยที่แยกตัวอยู่ที่บ้าน ด้วยการสื่อสารในโลกปัจจุบันที่สามารถให้บริการคำปรึกษาโดยระบบเภสัชกรรมทางไกลโดยไม่ต้องออกมาจากบ้านที่พักอาศัยและสามารถให้คำปรึกษาแม้จะอยู่ไกลกันมากเพียงใดก็ตาม ประชาชนมากมายกำลังรอคอยระบบบริการ Home Isolation ที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่ดูแลจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศแต่ไม่ทันต่อสถาณการณ์ที่มีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื่อวันละ 15,000 คน และคาดว่าจะสูงจนถึงวันละ 20,000 คนในไม่ช้า ปริมาณผู้ที่ได้รับเชื้อและมีผลตรวจโดยยังไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถหายเองได้หากได้รับบริการคำแนะนำและยาจำเป็นที่ถูกต้องและเหมาะสม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation) ในหัวข้อ Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการดูแลที่บ้าน เพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้ทราบหลักในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิค และเข้าใจถึงอาการที่แสดงหลังจากการใช้ยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยากับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิค
2. เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถในการใช้ยา สมุนไพร และอื่นๆ ในโรค Covids และสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพรและอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และความรู้เรื่อง Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
คำสำคัญ
ความรู้เรื่อง Home Isolation , Common pitfalls ในการใช้ยา , การบริการเภสัชกรรมทางไกล
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจลงทะเบียนที่ : https://forms.gle/v5fSWX5PkLQKuQ646 ผู้จัดการประชุม ฯ จะส่ง Link การเข้าประชุมในระบบ Zoom แก่ผู้สมัครในวันที่ 8 ก.ย. 64 ( ก่อนวันประชุม 1 วัน )