การประชุมวิชาการ
2nd Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (2nd ACT MYCOLOGY) ในหัวข้อ “Common Fungal Infection Management in Clinical Practice”
ชื่อการประชุม 2nd Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (2nd ACT MYCOLOGY) ในหัวข้อ “Common Fungal Infection Management in Clinical Practice”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-021-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 04 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราจากมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อันประกอบด้วย คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันได้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนภาคเอกชนได้แก่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมกันก่อตั้งชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย ชมรมฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์ความรู้ครอบคลุมด้ารต่างๆ ของเชื้อราการแพทย์ ได้แก่ การวินิจฉัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ การรักษาโรคติดเชื้อรา ยาต้านเชื้อรา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางชมรมฯ จึงดำริที่จะจัดการประชุมวิชาการขึ้น เพื่อ พัฒนาและเผยแพร่องคืความรู้ ในหมุ่สมาชิกผู้สนใจและประชาชน อันจะนำประโยช์นทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่ผู้ป่วยและประเทศชาติ สมาชิกของชมรมฯ ประกอบด้วย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อราให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ไม่มี ติดต่อสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/1140129146160195/posts/1881508072022295/?d=n