การประชุมวิชาการ
กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในหัวข้อ Roadmap of Regulation Development – Herbal Products
ชื่อการประชุม กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในหัวข้อ Roadmap of Regulation Development – Herbal Products
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-003-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ONLINE - ZOOM Webinars
วันที่จัดการประชุม 09 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ให้ความสนใจ จำนวน 150 คน แบ่งเป็น สมาชิกสมาคมฯ 100 คน / ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้มีการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ออกมาตามลำดับ เช่น กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป รวมถึงร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ที่สนใจ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการและเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2) ผลกระทบที่มีต่อการทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร แผนงาน การขออนุญาต การขึ้นทะเบียน Herbal Product
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์