การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Critical care Pharmacotherapy 2021 “From Heart to Head” ครั้งที่ 4 Convulsive status epilepticus in intensive care unit: The Protocol-Driven Management.
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Critical care Pharmacotherapy 2021 “From Heart to Head” ครั้งที่ 4 Convulsive status epilepticus in intensive care unit: The Protocol-Driven Management.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-011-09-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms.Team
วันที่จัดการประชุม 05 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยใน แผนกเภสัชกรรมคลินิก ภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 10 – 15 ท่าน ลงท
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล ในฐานะผู้นำการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลกด้วยนวัตกรรม ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมาตลอด 40 ปี เพื่อให้กระบวนการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพบนความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนหลายโรค การรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีโอกาสทุรดหนักหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ทางโรงพยาบาลมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of excellence) ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะ จำเป็นต้องอาศัยความเชียวชาญและองค์ความรู้ต่างๆ ของทีมสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานเป็นระบบและได้มาตรฐาน เภสัชกรประจำหอผู้ป่วยถือเป็นส่วนสำคัญของทีมรักษาในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและมองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่านการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาพร้อมทั้งความปลอดภัยสูงสุด เภสัชกรประจำหอผู้ป่วยวิกฤตจึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคทางอายุรศาสตร์ ทั้งหมายรวมถึงโรคที่มีความซับซ้อน โรคเฉพาะทาง และการบำบัดรักษาด้วยยาในเชิงลึก เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ในการร่วมดูแลวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย ฝ่ายเภสัชกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการเตรียมความพร้อมของทีมเภสัชกรในการรองรับวิทยาการทางการแพทย์และการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตร 2021 Critical Care Pharmacotherapy : “From Heart to Head”
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานสภาวะต่าง ๆของผู้ป่วยวิกฤติที่มีความซับซ้อน ได้แก่ heart failure, status epilepticus, ผู้ป่วยวิกฤติที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
2. สามารถแนะนำแนวทางการบำบัดรักษาด้วยยา การติดตามประเมินผลการรักษา และความปลอดภัยการใช้ยา ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตในสภาวะต่าง ๆ ได้แก่ Acute Decompensated Heart Failure และ cardiogenic shock, status epilepticus และการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
คำสำคัญ
Convulsive status epilepticus in intensive care unit: The Protocol-Driven Management.
วิธีสมัครการประชุม
-โดยแจ้งผ่านผู้จัดการอบรม คุณเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์ เบอร์โทรศัพท์: 02-0114547, 083-9073993 E-mail: Aekaluck@bumrungrad.com