การประชุมวิชาการ
The Road to Overcome COVID-19
ชื่อการประชุม The Road to Overcome COVID-19
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-007-04-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 14 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ และเภสัชกรโรงพยาบาล จำนวน 1,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรค COVID- 19 เป็นโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างทั่วโลก ทั้งต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ เพื่อให้พร้อมกับการรับมือจึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ในการรักษาตามหลักฐานที่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลด้านวัคซีนรวมถึงระบบการขนส่งวัคซีน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ COVID -19
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์