การประชุมวิชาการ
Telepharmacy Summit 2021-การเตรียมพร้อ้มของเภสัชกรต่อการให้บริกการเภสัชกรรมทางไกล
ชื่อการประชุม Telepharmacy Summit 2021-การเตรียมพร้อ้มของเภสัชกรต่อการให้บริกการเภสัชกรรมทางไกล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-005-03-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 28 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 1,000 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนืองจากในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงในวงการสุขภาพหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างระบบยาที่ดี ให้กับ
ประชาชนไทย ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น เริ่มตั้งแต่การพัฒนาของเทคโนโลยที่ดีขึ้นและสะดวกขึ ใน
มติต่างๆ การเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนโดยเฉพาะการสื่อสาร การถูกกดดันให้จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง ในระบบการให้บริการด้านการแพทยและด้านยา โดยเฉพาะงานให้การบริการทางไกลผ่านเครื่องมือการสื่อสาร หรือที่ เรียกว่า การแพทย์ทางไกล (telemedicine) และเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) อันเนื่องมาจากผลกระทบของเหตการณ์ โรคระบาด covid 19 ซึ่งทำให้ทั้งผู้ให้บริการทางการแพทย์และประชาชนจำเป็นต้องปรับตัว

การเข้ามาของเครื่องมือดิจิตอล ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้ รับทราบข้อมูลทางการแพทย์ทีละเล็กทีละน้อยให้กับประชาชน จนในปัจจุบันแหล่งข้อมูลทางดิจิตอลกลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ประชาชนสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิลกับการดูแลสุขภาพและการรักษาของตนเองได้ ซึ่งในแง่มุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสะดวก แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่ประชาชนจะได้รับข้อมูลในทางที่ผิด ไม่ครบถ้วน หรือไม่มีที่มาที่ไปทางการแพทย์อย่างชัดเจน

การให้บริการเภสัชกรรมทางไกลเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สภาเภสัชกรรมได้มีความคิดริเริ่มที่จะให้แนวปฎิบัติกับเภสัชกรที่ต้องนำเครื่องมือดิจิตอลมาใช้ร่วมกับการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยของตนเอง โดยจะสามารถเปิด่โอกาสให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงเภสัชกรได้มากขึ้น ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม และเภสัชกรเองนั้นสามารถให้บริการภายใต้มาตรฐานของวิชาชีพได้

อย่างไรก็ดีในเชิงปฏิบัตินั้น เภสัชกรผู้ปฎิบัติงานยังคงมีความรู้สึกถึงความคลุมเครือในข้อประกาศทั้งทางด้านกฎหมาย และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับการให้การบริการเภสัชกรรมบริบาลทางไกลดังกล่าว

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการให้ความรู้แก่เภสัชกรทั้งในด้านเทคโนโลยที่มีความจำเป็นในการหยิบยกมาใช้ในการให้บริบาลเภสัชกรรมทางไกล ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ในเรื่อง platform ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันของการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของงานบริการสุขภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เข้าใจในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพของเทคโนโลยีและชุดความรู้ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
on line