การประชุมวิชาการ
โครงการประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-008-03-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar ถ่ายทอดสดภาพและเสียงจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 01 -02 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานผู้สั่งใช้ยา : โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน, ผู้ประกอบการ : ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยกำกับดูแลยา ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการปัญหาคุณภาพยา เพื่อกำกับดูแลยาที่จำหน่ายในท้องตลาดให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย เช่น การสั่งให้ผู้รับอนุญาตเรียกเก็บยาคืนจากห้องตลาด รวมถึงมาตรการทากฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้มีการควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่อาจปนมากับผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดขึ้นนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้สั่งใช้ยา ตั้งแต่ขั้นตอนการเรียกเก็บยาคืน การสร้างความเข้าใจถึงปัญหาการหยุดยาหรือการทดแทนยา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการหยุดใช้ยา รวมถึงการระบุข้อกำหนดและคุณลักษณะของยาที่จะจัดซื้อ โดยมาตรการเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการเข้าถึงยาของผู้บริโภค หากหน่วยงานผู้สั่งใช้ยาเกิดความไม่เข้าใจ และกำหนดคุณลักษณะของยาที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรไม่สามารถปฏิบัติหรือแก้ไขได้ รวมถึงกรณีที่พบปัญหาคุณภาพยาและยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือกำหนดแนวทางป้องกันปัญหามิให้เกิดซ้ำ การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในมาตรการกำกับดูแลยาจะช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถควบคุมมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดได้...
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสื่อสารมาตรการกำกบดูแลยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีพบปัญหาคุณภาพยา และมาตรการการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและเภสัชภัณฑ์ รวมถึงมาตรการการรองรับปัญหาการขาดแคลนยาเนื่องจากการดำเนินการจัดการปัญหาคุณภาพยา
2.2 เพื่อสื่อสารมาตรฐานการประเมินสถานที่ผลิตยาภายในประเทศและต่างประเทศ
2.3 เพื่อเสนอความเห็นต่อหน่วยงานผู้สั่งใช้ยาในการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาที่จะจัดหาเข้าโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพสอดคล้องตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรณียาที่พบปัญหาคุณภาพควรต้องได้รับการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จและปลดการแจ้งเตือนก่อนพิจารณาคัดเลือกเข้าโรงพยาบาล
2.4 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการออกมาตรการกำกับดูแลยาของกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.5 เพื่อสื่อสารช่องทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพยาผ่านทางระบบ Skynet
คำสำคัญ
มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล