การประชุมวิชาการ
(Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม?
ชื่อการประชุม (Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม?
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-007-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 06 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการของโรคทางเดินอาหารถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยปละมักจะเกิดการเป็นซ้ำ ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อการรักษาที่ยั่งยืน Probiotics เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ความเข้าใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้โพรไบโอติกให้เหมาะสมจึงสำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Practical Points of Probiotic in IBS โพรไบโอติกกับภาวะลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยา ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการลำไส้แปรปรวน รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้โพรไบโอติก ให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของภาวะลำไส้แปรปรวน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับภาวะลำไส้แปรปรวน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการทำงาน และความปลอดภัยในการใช้โพรไบโอติก การเลือกใช้โพรไบโอติกตามสายพันธ์ให้เหมาะสมกับอาการของโรค
คำสำคัญ
ภาวะลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowl Syndrome),กลุ่มอาการของโรคทางเดินอาหาร
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th