การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวิตจริง สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวิตจริง สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ. ห้องมงกุฏเพชร1 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง จำนวน ๑๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน สมุนไพรมีการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อการรักษา ส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งในรูปแบบเสริมการรักษากับยาแผนปัจจุบัน หรือใช้ทดแทนการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องสมุนไพรและการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและปลอดภัยแนะนำให้กับคนไข้ ทั้งในร้านยาและโรงพยาบาล ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อในด้านของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น และบริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เภสัชกร และผู้ปฏิบัติงานทั้งในร้านยา และในโรงพยาบาล ที่ปัจจุบันอาจพบว่ามีการใช้ และมีการจำหน่าย สมุนไพร ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพร ทั้งใช้ในการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวิตจริง สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา” ขึ้น ในรูปแบบของการบรรยาย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับ ทฤษฎีการรักษาโรค สมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องการรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้เภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วย ทั้งในร้านยา และโรงพยาบาล ได้ทราบสถานการณ์และสามารถค้นหาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์และแปลผลข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มอาการที่พบบ่อยและโรคเรื้อรัง รวมถึงผลของสมุนไพรต่อการทางานของร่างกาย ปฏิกิริยาระหว่างยากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสมุนไพรที่กำลังเป็นที่นิยมใช้
คำสำคัญ
สมุนไพร , สมุนไพร ใช้อย่างไร เภสัชกรและสมุนไพรในชีวิตจริง