การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “Nephrochula Masterclass : Excellence Dialysis Care Class Year 2020”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “Nephrochula Masterclass : Excellence Dialysis Care Class Year 2020”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-052-11-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 03 -01 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์/บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 31 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีการพัฒนาความรู้และวิธีการใหม่ในการให้การบริการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy, RRT)ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease, ESRD) และผู้ป่วยไตวายฉับพลัน (Acute Kidney Injury, AKI) สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้การบริการทดแทนไตด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย เช่น on-line hemodiafiltration, measurement of vascular access flow rate, endotoxin assay นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริการบำบัดทดแทนไตจากวิธีที่สลับซับซ้อนให้เป็นวิธีที่ง่ายขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศไทย เช่น convective-controlled double high flux hemodiafiltration, Crit-dilution technique , manual continuous venovenous hemofiltration (CVVH), adequacy monitoring by UKM Chula Version, single pass albumin dialysis and kidney transplantation ทางสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงมีเป้าหมายจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่อง “Nephrochula Masterclass : Excellence Dialysis Care 2020”
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ ในการให้การบริการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy, RRT) ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease, ESRD), ผู้ป่วยไตวายฉับพลัน (Acute Kidney Injury, AKI) และผู้ป่วยเปลี่ยนไต
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการให้การบริการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy, RRT)
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.nephrochula.org,Email:nephro_chula@hotmail.com