การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ 9
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ 9
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-025-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 07 -08 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหารและผู้สนใจ จำนวน ๒๐๐ ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และโภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสหสาขาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
2. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครลงทะเบียน online ได้ที่ www.spent.or.th สมัครด้วยตนเองที่งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนการชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช