การประชุมวิชาการ
การประชุมพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563
ชื่อการประชุม การประชุมพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-10-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่จัดการประชุม 25 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาจัดเป็นสถานบริการสุขภาพรุปแบบหนึ่งที่เป็นที่พึ่งสำหรับชุมชน เนื่องจากการให้บริการทางเภสัชกรรมมีความใกล้ชิดกับชุมชนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ด้วยการให้บริการในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการคัดกรองโรค การประเมินอาการเจ็บป่วย การจ่ายยา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและปัญหาการใช้ยา มุ่งเม้นประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้มารับบริการมากกว่ามุ่งเน้นการ "ขาย" จึงเป็นที่มาของอย่างหนึ่งของการเรียกร้านขายยาที่ให้บริการในลักษณะนี้ว่า "ร้านขายยา" ซึ่งทิศทาง แนวโน้มของสถานการณ์ในปัจจุบัน ร้านขายยามีการนำระบบคุณภาพเข้ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ การจัดการความเสี่ยง(Risk Management) และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้มารับบริการ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในร้านขายยาเพื่อให้วิชาชีพเภสัชกรรมเกิดการพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนปลงในการให้บริการในร้านยาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร้านขายยาถือว่าเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในหลายๆมิติ รวมถึงการให้บริการที่ร้านยาให้บริการกับประชาช อาทิ โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลดดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้คำปรึกษาและการบริบาลเภสัชกรรมทางไกล(Telepharmacy) การใช้ยาในชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการขายยาผ่านสือออนไลน์ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพร้านขายยาโดยตรง
ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จึงจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านขายยาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 เพิ่มคุณภาพการบริการให้กับประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาร้านยาและวิชาชีเภสัชกร เพิ่มพูนทักษะความรู้ เทคนิคต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในร้านขายยา รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยไม่ขัดแย้งกับข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการขายยาผ่านสื่อออนไลน์
2.เพือพัฒนาความรู้ สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาในชุมชน ตามข้อกฏหมาย
3.เพื่อให้ร้านยามีการพัฒนาศักยภาพร้านยากับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
คำสำคัญ
การใช้ยาในชุมชน การขายยาผ่านสื่ออนไลน์ ร้านยากับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน