การประชุมวิชาการ
“ทำอย่างไรเมื่อท้องเสีย”
ชื่อการประชุม “ทำอย่างไรเมื่อท้องเสีย”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-013-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
วันที่จัดการประชุม 23 ส.ค. 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในภาคใต้
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยามีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีดูแลสุขภาพชุมชนชั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ
สมาคมร้านขายยาภาคใต้ จึงจัดให้มีประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาภาคใต้เป็นประจำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในภาคใต้และภาคอื่น ๆ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อท้องเสีย”ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
• เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและข้อแตกต่างเกี่ยวกับ โรคท้องร่วง ท้องเสีย โนโรไวรัส ระบาดหนัก
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
• โนโรไวรัส • การติดเชื้อแบคทีเรีย • เกลือแร่ • โรคอุจจาระร่วง