การประชุมวิชาการ
(online) Automatic Inspection Machines for Parenterals in 2020
ชื่อการประชุม (online) Automatic Inspection Machines for Parenterals in 2020
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-005-08-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 24 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานผลิตยาฉีด ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ฝ่ายวิศวกรรม ผู้ตรวจประเมิน GMP/ระบบคุณภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
This course will
- Involve in visual inspection of parenteral and in regulations, technologies and other relevant aspects involved in the purchase, use and understanding.
- Introduce and explain main points about automatic inspection machines.
วัตถุประสงค์
to learn
1. Main requirements of visual inspection in 2020.
2. Main features of particles control and other quality controls for parenterals.
3. Understanding basic principles of the technology.
4. Understanding the best way to implement and take advantage of these technologies.
5. How to choose, buy and install an automatic inspection machine. What is really important?
คำสำคัญ
inspection machine, parenteral drug
วิธีสมัครการประชุม
online registration before 22 July 2020