การประชุมวิชาการ
การศึกษาดูงาน และประชุมวิชาการ วคบท. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม การศึกษาดูงาน และประชุมวิชาการ วคบท. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเภสัชกรรม
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-037-06-2563
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานเลขาธิการ สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 13 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การศึกษาดูงานและเข้าประชุมแลกเปลี่ยนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
การประชุมวิชาการ วคบท.