การประชุมวิชาการ
(Online) การจัดการภาวะท้องผูกเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม (Online) การจัดการภาวะท้องผูกเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-010-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 07 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรชุมชน เป็นบทบาทสำคัญในการให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนในชุมชน ถือเป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ประชาชนมาสมารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นอันดับต้นๆ ความรู้ความสามารถในการประเมินและจัดการกับโรคที่พบได้บ่อยจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ ถือเป็นอาการที่พบบ่อยได้บ่อยในร้านยา ไม่ว่าจะเป็นอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ภาวะย่อยอาหารผิดปกติ หรือภาวะท้องผูกเรื้อรัง โดยผู้ที่มารับบริการมักมีความคาดหวังที่จะหายขาดจากอาการดังกล่าว อย่างไรก็ตามต้องอาศัยการรักษาด้วยยา พร้อมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวร่วมด้วย
การประเมินอาการและเลือกใช้ยาหรือการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะทางเกิดอาหารผิดปกติ จึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติการที่ร้านยา ทั้งนี้การให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม หรือป้องกันการเกิดอาการผิดปกติซ้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและสร้างมาตรฐานที่ดีการให้บริการร้านยาในชุมชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกลไกการเกิดภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะท้องผูกเรื้อรัง และข้อแนะนำในการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาหรือการรักษา และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th (ลงทะเบียนครั้งเดียวเข้าร่วมประชุมได้ 3 วัน 24,31 พฤษภาคม และ 7 มิถุนายน 2563)