การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมส่งเสริมกัญชง(Hemp)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมส่งเสริมกัญชง(Hemp)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-003-02-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 23 -24 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบในส่วนภูมิภาค เช่นเจ้าหน้าตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส หรือคณะทำงานระดับจัง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลยาเสพติดให้โทษให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 และเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยสร้างแนวทางในการพิจารณาอนุญาตและแนวทางปฎิบัติในการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนนโยบายพัฒนากัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ จึงมีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ์ได้ ผู้ประกอบการสามารถแปรรูปเฮมพ์เป็นสารสกัด หรือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลราคาให้กับเฮมพ์ สร้างโอกาสและสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังและติดตามการเคลื่อนไหวของตัวยา เคมีภัณฑ์เป็นและสารตั้งต้นด้านวัตถุเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อเป็นการทำให้ยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบรายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์และมาตรการการควบคุมกัญชง ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านกัญชาด้านการตรวจสอบและเฝ้าระวังตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่ออบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบในส่วนภูมิภาค เช่นเจ้าหน้าตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส หรือคณะทำงานระดับจังหวัดหรืออำเภอ เพื่อทราบถึงขั้นตอนแนวทางปฎิบัติการการอนุญาตการควบคุมและกำกับดูแลกัญชากัญชง
2.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกลับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับกัญชงและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชง รวมถึงข้อกำหนด มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ กัญชงตามพรบ ยาเสพติดให้โทษและผลักดันให้กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ และ ส่งเสริมการแปรรูปกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
คำสำคัญ
กัญชง Hemp กัญชาทางการแพทย์