การประชุมวิชาการ
“ก้าวทันวิทยาการการประเมินตำรับยา และการกำกับดูแลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย” (Scientific Update on Pharmaceutical Product Registration Evaluation and Quality & Safety Supervision in Thailand)
ชื่อการประชุม “ก้าวทันวิทยาการการประเมินตำรับยา และการกำกับดูแลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย” (Scientific Update on Pharmaceutical Product Registration Evaluation and Quality & Safety Supervision in Thailand)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-007-11-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงเเรมไมด้า นครปฐม
วันที่จัดการประชุม 22 -23 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับสมาชิก โดยให้เรียนรู้และเข้าใจทั้งหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและมุมมองของผู้เกี่ยวข้องรอบด้านที่สำคัญต่องานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ และทราบถึงแนวทางจัดการปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากกรณีศึกษาต่างๆ สมาคมจึงจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวทันวิทยาการการประเมินตำรับยา และการกำกับดูแลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย” (Scientific Update on Pharmaceutical Product Registration Evaluation and Quality & Safety Supervision in Thailand)
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) แนวทางประเมินข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพของยา 2) หลักเกณฑ์การศึกษา BE Study ทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งการพิจารณาอนุญาต Biowaiver
3) แนวทางการจัดการของภาครัฐและอุตสาหกรรม กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพยาจากผู้ผลิต 4) ข้อมูลด้านความปลอดภัยของยา Safety during the lifecycle of drugs : PSUR/PBRER เพื่อการประเมินและทบทวนทะเบียน
คำสำคัญ
Drug Quality & Safety Supervision , PSUR/PBRER, Drug Registration Evaluation, Biowaiver, Bioequivalence study
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน google form และส่งสลิปโอนเงินมาที่ rapatseminar@gmail.com