การประชุมวิชาการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ Head and Neck Oncology (International Conference on Head and Neck Oncology: An update on Interdisciplinary Approaches)
ชื่อการประชุม ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ Head and Neck Oncology (International Conference on Head and Neck Oncology: An update on Interdisciplinary Approaches)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-049-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 07 -08 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดให้มีโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อความ
เป็นเลิศ (Global networking) เพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัยและบริการ โดยจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Head and Neck Oncology ซึ่งได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Massachusetts General Hospital (MGH), Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก กอปรกับเพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย และบริการเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่ศีรษะและลำคอ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการด้งกล่าวขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเกิดการเรียนรู้และเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Head, Neck, Oncology
วิธีสมัครการประชุม
Online