การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี 2563
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-020-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 01 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ นักโภชนาการ และนักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบปฎิบัติงานในระบบบริการในระดับปฐมภูมิ ทุตยภูมิ และตติยภูมิ จำนวน ประมาณ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโนบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)ทุกระดับ โดยกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ "เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ" (Seamless Health Service Network)ในปี 2563 มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับระบบบริการในระดับปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคุณภาพ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบงานสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นบริการสุขภาพเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมมีความต่อเนืองและแนวปฏิบ้ติการดูและผู้ป่วยในทิศทางเดียวกัน นับว่ามีคนสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสม่ำเสมอ ทุกปี
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศัลยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง
2. ทบทวนและพัฒนาระบบบริการทั้งในโรงพยาบาลตตยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำสำคัญ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/เครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเขต 2
วิธีสมัครการประชุม
สามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภก.อภิสิทธิ์ เทียนชัยโรจน์ กลุ่มงานเภสัชกรรม มือถือ 081-3744254 โทร.055-270300 ต่อ 21501