การประชุมวิชาการ
โครงการ อบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562
ชื่อการประชุม โครงการ อบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-037-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 23 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม แผนกฝึกอบรม บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 60 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพราะเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
บริษัท เฮทธ์ อัพ จำกัด จึงเห็นควรจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยาของบริษัท ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการให้กับเภสัชกรประจำร้าน โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ
• ทิศทางและยุทธศาสตร์ของร้านยายุคดิจิตอล
• Updated guidelines for diagnosis and management of acute diarrhea
• Guidelines on the Management of Vaginal Discharge
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับเภสัชกร
2. เพื่อให้ตระหนักในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภญ. ธิตินันทน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บ.เฮลท์อัพ จำกัด เบอร์โทร: 087-347-7103 email: thitinansuwan.miranda@gmail.com