การประชุมวิชาการ
Holistic Approach for Healthy Skin, Eye, and Throat Treatment
ชื่อการประชุม Holistic Approach for Healthy Skin, Eye, and Throat Treatment
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-011-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Radisson Blu Plaza กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน เภสัชปฐมภูมิ ที่เป็นผู้ปฏิบัติการในร้านขายยา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่สนใจจะประกอบธุรกิจหรือเภสัชกรที่กาลังประกอบธุรกิจร้านยาอยู่ในปัจจุบ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ปัจจุบันจานวนผู้ป่วยในประเทศไทยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขเบื้องต้นจากร้านยา มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การให้การรักษาและแนะนาเบื้องต้นอย่างถูกหลักทางวิชาการให้กับผู้ป่วยจึงมีความจาเป็นและสาคัญเพื่อแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านยา เภสัชกรชุมชน เภสัชกรปฐมภูมิจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคและอาการต่างๆ ที่พบบ่อย ได้แก่
1. ปัจจัยและสาเหตุของอาการแสดงต่างๆของโรคผิวหนัง เช่น ภาวะผิวแห้ง ผื่นแพ้ ผื่นสัมผัส ผิวหนังอักเสบ จนถึงการดูแลรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน จนถึงการดูแลรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน การใช้สารให้ความชุ่มชื้น การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสารจากธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลิกในการรักษา
2. โรคทางจักษุได้แก่ ตากุ้งยิง ภูมิแพ้ที่ตา (คันตา) ตาแดง การติดเชื้อที่ตา ตาแห้ง
3. โรคทางเดินหายใจ ที่ผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการเจ็บคอ คอแห้ง ระคายคอ
4. เทคนิคในการนาความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างสมเหตุผลในร้านยา
5. กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา เช่น การโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและอาการเสริมทางการแพทย์ในร้านยา และการเตรียมความพร้อมของร้านยาสาหรับ GPP II เป็นต้น
การบริบาลทางเภสัชกรรมในบริบทร้านยาสาหรับโรคที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เภสัชกรควรเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดโรคเมื่อผู้รับบริการต้องการคาแนะนาด้วยอาการที่พบบ่อยๆ และเพื่อให้เภสัชกรสามารถแยกอาการแสดงต่างๆ ของโรคได้ รวมไปถึงการให้คาปรึกษาเบื้องต้น การปฏิบัติตัวโดยการปรับพฤติกรรมก่อนการให้ยารักษา รวมทั้งการรักษาโดยการใช้ยา และการเข้าใจสัญญาณอันตราย และความรุนแรงของโรคที่มีความจาเป็นที่ต้องพิจารณาการส่งต่อแพทย์ปละผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมให้กับสถานพยาบาลในลาดับถัดไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหาผิวประเภทต่างๆ และสามารถแนะนา คัดเลือกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาแผนปัจจุบัน สมุนไพรและสารธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาผิวแต่ละประเภท
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรค การดูแลเบื้องต้น คาแนะนาในการปฏิบัติตัวเบื้องต้น จนถึงการเลือกใช้ยาตาที่เหมาะสมกับอาการแสดงให้แก่ผู้ป่วยตามความเหมาะสมได้ มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสาคัญของโรคทางจักษุที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อแพทย์
4.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเจ็บคอ สามารถแยกแยะระยะและอาการแสดงต่างๆ รวมถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแนะนาผู้ป่วยในการดูแลรักษาตนเองได้อย่างเหมาะสม
4.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง
4.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาหรือการรักษา และให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับผู้ที่มาใช้บริการในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
โทร. เวลา16.00-21.00 น นสภ.จุฑารัตน์ เจริญสุขโข โทร 0959038408 นสภ.ชนาธิป วิสุทธิรัตน์ โทร 0927820524 นศภ.ชัชชน ประเสริฐวรกุล โทร 0875948479 นศภ.ณัฐพงศ์ ลาภอาภารัตน์ โทร 0863803529 พร้อมแนบใบโอนเงิน อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กค.62 เต็มวัน 700 บาท ครึ่งวัน 500 บาท หลังวันที่ 21 กค.62 เต็มวัน 900 บาท ครึ่งวัน 700 บาท