การประชุมวิชาการ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 7
ชื่อการประชุม การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 7
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-001-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 19 -21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ และ บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน นับเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และความคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ปัจจุบันองค์ความรู้ และวิทยาการต่างๆเกี่ยวกับวัคซีนได้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก ทั้งการพัฒนาวัคซีนที่มีอยู่เดิม หรือ การผลิตคิดค้นวัคซีนชนิดใหม่ ในอีกด้านหนึ่งของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเทคโนโลยีก้าวไกล การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม ถึงกันทั่วโลกสามารถกระทำได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เวชศาสตร์การเดินทาง (Travel Medicine) ได้ทวีความสำคัญ และได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเดินทางอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้เดินทาง เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย การติดเชื้อ หรือการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ และทำให้เป็นปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ ดังนั้น การให้ความรู้ การป้องกันและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงเป็นกุญแจสำคัญในเวชศาสตร์การเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน และ เวชศาสตร์การเดินทาง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ Adult and Travel Immunization ขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าว โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์สนใจเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก อันเป็นโอกาสที่ความรู้ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและ เวชศาสตร์การเดินทาง จะได้ถูกเผยแพร่แก่บุคลากรทางการแพทย์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการทางสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ เวชศาสตร์การเดินทาง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและดูแลรักษาประชาชน
คำสำคัญ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, วัคซีน, เวชศาสตร์การเดินทาง, Travel Medicine, adult immunization, travel immunization
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน 1. ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2. ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน สำหรับผู้ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และกระเป๋างานประชุม) **งานประชุมได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์** **งานประชุมนี้ได้ขอรับรองหน่วยกิต CME และ CPE เท่านั้น** วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี \"สถานเสาวภา สภากาชาดไทย\" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-69795-8 - กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: qsmimeeting@gmail.com - การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น **ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆ**