การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-034-07-2562
สถานที่จัดการประชุม อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 124 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 04 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 30 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบทางเดินอาหาร มีความเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะมากมาย ตำแหน่งและอาการของผู้ป่วยอาจมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นการซักประวัติด้วยคำถามจำเพาะเจาะจง จึงมีส่วนทำให้การวินิจฉัยอาการมีความแม่นยำมากขึ้น ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะทบทวนถึงกายวิภาคของระบบทางเดินอาหาร, โรคต่าง ๆ เช่น Dyspepsia / Gastric Ulcer / Duodenal Ulcer / GERD / ท้องเสีย / ท้องผูก / โรคลำไส้แปรปรวน หรือ IBS รวมไปถึงริดสีดวงทวาร , สาเหตุของโรค, แนวทางการดูแล รักษา และทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนระบบกายวิภาคของทางเดินอาหาร
2. เพื่อให้เภสัชกรมีทักษะการซักประวัติ , การคัดกรองโรค รวมถึงการดูแล รักษา
3. เพื่อทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ของยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ ภญ. นฤมล อังคเศกวิไล เบอร์โทรติดต่อ 081-883-2256 อีเมลล์ narumol@tsuruha.co.th