การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy of Chronic Kidney Disease and Palliative Care
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy of Chronic Kidney Disease and Palliative Care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-007-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลพัทลุง
วันที่จัดการประชุม 18 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาลพัทลุง 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในโรงพยาบาลพัทลุง 3. เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนในเครือโรงพยาบาลพัทลุง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบปัญหาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุข อีกทั้งยังพบปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้บ่อยครั้ง อีกหนึ่งปัญหาทางสุขภาพที่พบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคอง การใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยจึงมีความสำคัญยิ่ง
ด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease and Palliative Care” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างสมเหตุผล
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ภก.ปรีชา ฤทธิ์ทอง email: itpharmacy@gmail.com