การประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adv
ชื่อการประชุม กำหนดการประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adv
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-006-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 31 -02 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ADR ได้เรียนรู้เรื่องการประเมินความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซ้ำได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Advances in Adverse Drug Reactions ,Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring ,Advances ADR ,ADCoPT