การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 30th TASP Annual Scientific Meeting 2019: “Pain Management in Vulnerable Patients”
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 30th TASP Annual Scientific Meeting 2019: “Pain Management in Vulnerable Patients”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-019-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 02 -03 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (Thai Association for The Study of Pain)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ผู้เกี่ยวข้องและสนใจในการรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดทุกสาขา , พยาบาลผู้เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีความปวด , ทันตแพทย์ , เภสัชกร , บ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และปัจจุบันความปวดจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 (the fifth vital sign) ซึ่งต้องได้รับการประเมิน ติดตาม และบำบัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม พบว่าอาการปวดที่ไม่ได้รับการบำบัดอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือคุณภาพการนอนหลับลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งทำให้การรักษาโรคทางกายที่เกิดร่วมได้ผลน้อยลง เนื่องจากการรักษาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ดังนั้นสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาและผู้สนใจในเรื่องของการบำบัดความปวด เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทางวิชาการเพิ่มเติมอันจะนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความปวดในเวชปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้พื้นฐาน และความรู้ที่ทันสมัยในด้านความปวดชนิดต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ
“Pain Management in Vulnerable Patients”
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน ก่อน 15 เมษายน 2562 (Early bird) สมาชิกสมาคมฯ 3,000 บาท ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 3,500 บาท หลัง 15 เมษายน 2562 สมาชิกสมาคมฯ 3.500 บาท ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,000 บาท