การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-018-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 23 -24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ทำเกี่ยวกับการผลิตการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพการขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรผู้มีหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาในโรงพยาบาลและร้านยาและผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ทะเบียนยาเป็นเอกสารที่สะท้อนถึงคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา ข้อมูลในทะเบียนยาบ่งชี้ถึงการคัดเลือกวัตถุดิบทางยา กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนยาจะต้องเป็นข้อมูลจริงที่แสดงถึงคุณภาพของยา อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาสำคัญ ข้อมูลการศึกษาเสถียรภาพของยา ข้อมูลการตรวจสอบสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น เป็นต้น ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลเหล่านี้ เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา จึงได้จัดประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนยามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมข้อมูลและเอกสารขึ้นทะเบียนยาได้อย่างถูกต้อง
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration) เน้นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ในตำรายา ข้อกำหนดคุณลักษณะและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการตรวจสอบสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น ชีวสมมูลและการละลาย เทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ยา การถ่ายโอนวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี และเสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ระหว่างการใช้งานสำหรับยาใช้หลายครั้งในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตำรายา
2.มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น
3.สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้สำหรับการถ่ายโอนวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
4.สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้สำหรับการวิเคราะห์ยาโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์
5.สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อการเตรียมยาให้มีเสถียรภาพที่ดีเพื่อส่งมอบแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-26444536