การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-003-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 07 -08 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 มีวิสัยทัศน์ คือ \"ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม\" และเป้าประสงค์สูงสุดคือ ประเทศไทยมีความสามารถด้านวัคซีนอย่างครบวงจรในระดับสากล สามารถพึ่งพาตนเองได้ และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และเป็นธรรม จนนำไปสู่การลดลงของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และจากข้อมูลการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พบว่า ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนได้ แม้ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ทำให้สามารถลดอัตราป่วยและอัตราตายของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียน และหญิงมีครรภ์ ได้เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังพบการระบาดของโรคคอตีบและโรคหัดอยู่เนืองๆ ประกอบกับลักษณะทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในผู้ใหญ่มากขึ้น อีกทั้งเชื้อโรค สามารถติดต่อและแพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว จึงต้องมีการให้วัคซีนเสริมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรค และการควบคุมโรคเมื่อมีการระบาด โดยในพื้นที่ยังพบมีการเกิดโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ได้แก่ คางทูม หัด คอตีบ อยู่เป็นระยะ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนชาวไทย เป็นการป้องกันไม่ให้โรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลงหรือหมดไปแล้วกลับมาระบาดขึ้นใหม่ จนเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป จึงจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการด้านวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดระบบการบริหารจัดการด้านวัคซีนของหน่วยงานและสถานบริการระดับต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดการสูญเสียวัคซีนจากการบริหารจัดการคลังวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ ภญ.กัลยา สกุลไทย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โทร 0 4322 2818 ต่อ 402 e-mail: kanlaya88@gmail.com ภญ.ภัทรียา พอจิต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โทร 0 4322 2818 ต่อ 402 e-mail : pattareeyaphar@hotmail.com