การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอางจังหวัดพะเยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอางจังหวัดพะเยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-001-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วันที่จัดการประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองฯ โรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน 27 คน 2. เภสั
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านยาจะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) ซึ่งเป็นกฎหมายภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 โดยมีการแบ่งระยะเวลาเป็นลักษณะขั้นบันได โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น ซึ่งเกณฑ์ในขั้นที่ 3 มีผลบังคับใช้กับร้านยาที่เปิดก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ในปี 2563 และผู้ผลิตเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการสถานที่ผลิตเครื่องสำอางรายเก่า ในปี 2563
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าที่ ในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบสถานที่ขายยา และสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่ให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยาและเครื่องสำอาง ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงจัดให้มีโครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอางจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เภสัชกรผู้สนใจ ผู้ประกอบการด้านยาและเครื่องสำอาง มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติของร้านยาและสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
เภสัชกร, มาตรฐานร้านยา, วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน, เครื่องสำอาง, มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางขั้นต้น