การประชุมวิชาการ
Project Management for Pharmaceutical Industry
ชื่อการประชุม Project Management for Pharmaceutical Industry
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-002-01-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 31 -01 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการในสถานที่ผลิตยา เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ฝ่ายว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการ หรือ Project Management จัดเป็นศาสตร์วิชาเฉพาะเช่นเดียวกันกับศาสตร์วิชาอื่นๆที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ควรเป็นผู้ที่ต้องได้รับการศึกษาวิชา Project Management มาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากทำได้ดีจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้พรัอมในการก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป ถึงขนาดบางองค์กรมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับ Top Management ต้องผ่านงานการเป็นผู้จัดการโครงการมาก่อนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ การบริหารโครงการ เป็นอย่างมาก แต่ผู้จัดการโครงการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ทำงานโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตจริงไม่ได้เรียนรู้จากศาสตร์วิชามาตรฐาน ดังนั้นอาจจะบริหารโครงการโดยไม่ได้ศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็น หรือแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นระบบก็เป็นได้
ในอุตสาหกรรมยา การบริหารโครงการที่ถูกต้องนอกจากจะได้เรื่องของประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในส่วนของ Good Manufacturing Practice (GMP) อีกด้วย เนื่องจากผลจากโครงการเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนออกสู่ตลาด การสร้างสถานที่ผลิตยา การปรับปรุงสถานที่ผลิตยา การจัดหาเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ อาจกระทบกับความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นการบริหารโครงการจึงต้องดำเนินไปตามศาสตร์วิชามาตรฐานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และที่สำคัญให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP เบื้องต้น ได้แก่
• User Requirement Specification (URS) หรือคุณลักษณะกำหนดความต้องการของผู้ใช้
• Functional Specification (FS) หรือคุณลักษณะกำหนดการทำงาน
• Detail Design Specification (DDS) หรือคุณลักษณะกำหนดการออกแบบโดยละเอียด
• Commissioning เป็นการทดลองเดินเครื่อง และปรับแต่งการทำงานของเครื่องจักร, อุปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการวิศวกรรมที่ดี (Good Engineering Practice, GEP)
• Factory Acceptance Test (FAT)
• Site Acceptance Test (SAT)
• Qualification กระบวนการตรวจรับรอง
• Validation กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
วัตถุประสงค์
ในงานสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้
• การบริหารจัดการโครงการตามศาสตร์วิชามาตรฐาน
o Project Initiation
o Project Planning
o Project Execution
• เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมที่ช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการที่ดี
• บริบทในการบริหารจัดการโครงการของอุตสาหกรรมยา
• มุมมองของเจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยา ในการบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมยา
• ได้เรียนรู้ความต้องการทางด้าน GMP ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
• ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารโครงการจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการโครงการของสถานที่ผลิตยาชั้นนำ
คำสำคัญ
Project management, User Requirement Specification (URS), Functional Specification (FS), Detail Design Specification (DDS), Commissioning, Qualificati
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) Seminar 31 January 2019 – 1 February 2019 Registration Fee ISPE/TIPA Member 4,000 Baht Non-member 6,000 Baht Note : 1. The registration fee is for 2 days seminar (31 January 2019 – 1 February 2019) 2. Member applies to member of ISPE and TIPA only. Hotel and Travel Conference Hotel : Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand http://ambassador.bangkokshotels.com/en/ Travel : http://www.amtel.co.th/location/ วิธีการลงทะเบียน (HOW TO REGISTER) 1. Online Registration Browse website http://ispeth.org/EVENT-1_2019 , fill-in delegate details and click submit 2. Confirmation ISPE staff will confirm your registration status via email. If not receive email within 2 working days after submitted the form, please contact our staff. 3. Payment Make a payment to reserve your seats and capture/ scan transferred evidents i.e. payslip to email REGISTER@ISPETH.ORG REGISTRATION CLOSES ON 28 JANUARY 2019 OR WHEN ALL SEATS ARE FULLY RESERVED. FIND OUT MORE INFO & CONTACT US: WWW.ISPETH.ORG EMAIL: REGISTER@ISPETH.ORG T: +6688-090-4664 วิธีการชำระเงิน (PAYMENT METHOD) Payment must be received prior to the event otherwise the reservation will be cancelled. All payments should be made in Thai Baht. BANK > KASIKORN BANK, LAD PRAO 67 BRANCH ACCOUNT > ISPE FOUNDATION NUMBER > 027-8-46566-7 SWIFT CODE > KASITHBK BANK ADDRESS > 2347 LADPRAO 67, WANGTHONGLANG, BANGKOK, THAILAND 10310