การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง \"ระบบยา\" ครั้งที่ 1/2562
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง \"ระบบยา\" ครั้งที่ 1/2562
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องรัตน์โกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 21 -23 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ