บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมในช่วง COVID-19
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมในช่วง COVID-19
ผู้เขียนบทความ ภก.ธนโชติ เรืองสาตรา และภก.บวรภัทร สุริยะปกรณ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-002-10-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกและไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลงในระยะเวลาอันใกล้ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้มีการพัฒนาก้าวกระโดดของหลาย ๆ สิ่ง หนึ่งในสิ่งที่ได้รับการพูดถึงเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้ง คือ ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI ซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับ Big Data จากระยะการแพร่ระบาดเกือบครึ่งปี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ COVID-19 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปสามารถพบการประยุกต์ใช้ AI ทางการแพทย์และเภสัชกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการประยุกต์ใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการนำมาใช้ประโยชน์ในการค้นหา วินิจฉัย รักษา ติดตามและป้องกันโรค ตลอดจนการค้นหาและพัฒนายาใหม่ หรือยาเก่าที่มีข้อบ่งใช้อื่น ที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อ COVID-19 ในบทความนี้จึงขอยกตัวอย่างการศึกษาการประยุกต์ใช้ของ AI ที่มีความสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อ COVID-19
คำสำคัญ
ปัญญาประดิษฐ์, COVID-19