บทความวิชาการ
การทดสอบการผันแปรของน้ำหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งตามตำรายาต่างๆ
ชื่อบทความ การทดสอบการผันแปรของน้ำหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งตามตำรายาต่างๆ
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-002-08-2563
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 ส.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 20 ส.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การผันแปรของน้ำหนัก (weight variation) เป็นข้อกำหนดหนึ่งในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่แสดงถึงความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วยของผลิตภัณฑ์ โดยอนุมานว่าตัวยาสำคัญมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้กับการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นวิธีที่ตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว และทราบผลในระยะเวลาสั้น หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ผลิตภัณฑ์ยาและยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันในรูปแบบแคปซูลชนิดเปลือกแข็งได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย การทดสอบการผันแปรของน้ำหนักของยารูปแบบนี้มีวิธีและเกณฑ์มาตรฐานที่เหมือนและแตกต่างกันไปตามตำรายาต่างๆ
คำสำคัญ
การผันแปรของน้ำหนัก , ยาแคปซูล, ตำรายา