บทความวิชาการ
การใช้ยาต้านจุลชีพในเด็ก
ชื่อบทความ การใช้ยาต้านจุลชีพในเด็ก
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ เภสัชกรหญิง โชติรัตน์ นครานุรักษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-001-01-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 13 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยเด็กเมื่อเกิดการติดเชื้อจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เนื่องจากเด็กจะมีสรีรวิทยาที่แตกต่างจากผู้ใหญ่จึงส่งผลต่อเภสัชวิทยาของยาชนิดต่างๆที่เด็กได้รับ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กมากมาย ยาต้านจุลชีพถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษา เภสัชกรถือเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้การใช้ยาต้านจุลชีพในเด็กมีความเหมาะสม
คำสำคัญ
เด็ก เภสัชจลนศาสตร์ ยาต้านจุลชีพ