บทความวิชาการ
โรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis)
ชื่อบทความ โรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis)
ผู้เขียนบทความ ภก.ปริญญา ปั้นพล
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-004-10-2561
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Multiple Sclerosis หรือ MS หรือ โรคปลอกประสาทอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไม่สามารถควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เนื่องจากการนำสัญญาณของเส้นประสาทจากสมองไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเสียไป ซึ่งมีสาเหตุจากปลอกหุ้มเส้นประสาท (myelin sheath) ภายในระบบประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหาย หรือถูกทำลาย (demyelination) สาเหตุการเกิด MS ยังไม่แน่ชัด แต่ก็อาจภาวะเป็นโรคของภูมิต้านทานตนเอง (autoimmune disease) และแม้ว่าจะรักษาให้เซลล์ของระบบประสาทส่วนกลางซ่อมแซมและทดแทนความเสียหายได้บ้าง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยแผลเป็น (scars) บริเวณที่ปลอกหุ้มประสาทนั้น ทำให้ประสิทธิภาพในการนำสัญญาณของเส้นประสาทลดลง ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรค MS ให้หายขาดได้ มีเพียงชะลอการดำเนินของโรค และทุเลาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น MS สามารถรักษาตามอาการด้วยการให้ยา เช่น ยาลดการอักเสบและยากดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการพูดคุยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับอาการซึมเศร้าได้ดีขึ้น
คำสำคัญ
โรคปลอกประสาทอักเสบ, multiple sclerosis, demyelination, cladribine, laquinimod, fingolimod, dalfampr