บทความวิชาการ
SGLT2 inhibitors และการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อบทความ SGLT2 inhibitors และการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้เขียนบทความ ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-005-05-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 พ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 21 พ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เป้าหมายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายและลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด ในปี ค.ศ. 2018 American Diabetes Association (ADA) ได้แนะนำการให้ใช้ยาที่มีผลลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับการใช้ metformin คือกลุ่มSGLT2 (Sodium-glucose cotransporter 2) inhibitorsพบว่ายากลุ่มนี้นอกเหนือจากความสามารถในการลดระดับของ hemoglobin A1c (HbA1c) ลดน้ำหนักตัวและลดความดันโลหิตแล้วยังมีการศึกษาทีมีชื่อย่อว่า EMPA-REG Outcome (empagliflozin) และ CANVAS (canagliflozin) พบว่าสามารถลดอัตราการตายจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือดได้
คำสำคัญ
SGLT2 inhibitors, cardiovascular, diabetes mellitus