บทความวิชาการ
การชะลอโรคเบาหวานด้วยกิจกรรมกายภาพ
ชื่อบทความ การชะลอโรคเบาหวานด้วยกิจกรรมกายภาพ
ผู้เขียนบทความ รศ. ดร. ภญ. สิริพร บูรพาเดชะ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-003-03-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 02 มี.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 01 มี.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
องค์การอนามัยโลกมีรายงานว่า จำนวนผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานมีประมาณ 422 ล้านคนในปี 2014 เทียบกับจำนวน 108 ล้านคน ในปี 1980 ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 8.5 ในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ และจำนวนดังกล่าวมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถนำไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่นที่เป็นอันตรายต่อ หัวใจ เส้นโลหิต ไต ตา และเส้นประสาท ความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนอาจถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตก่อนวัยอันควร
คำสำคัญ
โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเป็นโรค และลดโอกาสการเป็นโรคแทรกซ้อนได้