บทความวิชาการ
Overview of vasopressin antagonists
ชื่อบทความ Overview of vasopressin antagonists
ผู้เขียนบทความ ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล ภก. จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-002-10-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 23 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ฮอร์โมน Arginine vasopressin (AVP หรือ vasopressin) หรือเรียกตามการออกฤทธิ์ว่า antidiuretic hormone (ADH) ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฮอร์โมนชนิดนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1895 จากการนำสารสกัดที่ได้จากต่อมใต้สมองส่วนหลังมาทดลองพบว่า สามารถลดการขับปัสสาวะและเพิ่มความดันโลหิตได้ ฮอร์โมน vasopressin สามารถสกัดครั้งแรกได้ในปี ค.ศ. 1951 จึงมีการศึกษาความสามารถในการควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ด้วยฮอร์โมนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถสังเคราะห์ยาชนิด polypeptides ที่ต้านฤทธิ์ฮอร์โมน vasopressin ได้ในทศวรรษที่ 1970s แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการดูดซึมและประสิทธิภาพยังไม่ดีพอ จึงเริ่มมีการผลิตยาชนิด nonpeptides ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเพื่อใช้ในทางคลินิก เช่น ยากลุ่ม vaptans เป็นต้น1
คำสำคัญ
ฮอร์โมน Vasopressin