บทความวิชาการ
ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อไต (Drug induced nephrotoxicity)
ชื่อบทความ ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อไต (Drug induced nephrotoxicity)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-005-08-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ส.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 27 ส.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แม้ว่าเรื่องการเกิดพิษต่อไตจากยาเป็นเรื่องที่ต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการมาช่วยค่อนข้างมาก ในขณะที่เภสัชกรชุมชนจะไม่ค่อยได้มีโอกาสทราบถึงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย แต่เรื่องการเกิดพิษต่อไตจากยาก็ยังเป็นเรื่องที่เภสัชกรชุมชนต้องเข้าใจและให้ความใส่ใจ เนื่องจากยาหลายอย่างที่เภสัชกรชุมชนจ่ายให้กับผู้ป่วยในร้านยาก็มีโอกาสเหนี่ยวนำให้เกิดพิษนี้ได้ และแม้ผู้ป่วยจะได้รับยาที่เหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อไตมาจากโรงพยาบาล การที่เภสัชกรเข้าใจเรื่องพิษต่อไตจากยาจะทำให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยได้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
1. อธิบายได้ถึงลักษณะของการเกิดพิษต่อไตที่เกิดจากยา 2. ยกตัวอย่างยาที่เป็นตัวเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อไ